Mithrie - באנר של חדשות המשחקים
Hd עמוד הבית | | |
מלאו אחר

טופס SOF1 Color8 v3.0

מחפש את הטופס SOF2 Color8? גש לטופס SOF2 Color8 כאן
  • עליך להגביל את שמך ל-15 תווים.
  • צבע נחשב כתו אחד.
  • צור עד 8 חלקים לשמך ולחץ על שלח.
  • השתמש בטבלת ASCII למטה כדי לעזור ביצירת תווים מיוחדים.
  • זכור לסיים עם צבע עבור טקסט הצ'אט שלך.

חלק 1 דוגמה: XYZ (עבור שם השבט)
חלק 2 דוגמה: YourNameHere (לשם שלך)
חלק 3 השאר ריק אם אינך זקוק לשאר השדות
חלק 4
חלק 5
חלק 6
חלק 7
חלק 8


השם שלך כאן
¥ðµrñåmêHêrê


טבלת ASCII לעיון:
033=!
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=,
045=-
046=.
047=/
048 = 0
049 = 1
050 = 2
051 = 3
052 = 4
053 = 5
054 = 6
055 = 7
056 = 8
057 = 9
058=:
059=;
060=
061==
062=>
063=?
064=@
065=א
066=ב
067=C
068=ד
069=E
070=F
071=G
072=ח
073=אני
074=י
075=K
076=L
077=מ
078=N
079=O
080=P
081=ש
082=ר
083=S
084=ת
085=U
086=V
087=W
088=X
089=י
090=Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=א
098=ב
099 = c
100=ד
101=ה
102=ו
103=g
104=שעה
105=i
106=י
107=ק
108=ל
109=מ'
110=n
111=o
112=עמ'
113=q
114=ר
115=s
116=ט
117=u
118=v
119=וו
120=x
121=י
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132="
133=…
134=†
135=‡
136=ˆ
137=‰
138=Š
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147="
148="
149=•
150=–
151=—
152=˜
153=™
154=ש
155=›
156=œ
157=
158=ז
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163=£
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172=¬
173=
174=®
175=¯
176=°
177=±
178=²
179=³
180=´
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=º
187=»
188=¼
189=½
190=¾
191=¿
192=À
193=Á
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=Ë
204=Ì
205=Í
206=Î
207=Ï
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=Õ
214=Ö
215=×
216=Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220=Ü
221=Ý
222=Þ
223=ß
224=א
225=á
226=â
227=ã
228=ä
229=å
230=æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237=í
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=÷
248=ø
249=ù
250=ú
251=û
252=ü
253=ý
254=þ
255=ÿ
 

הנה צילום מסך כדי להראות לך איך הם נראים במשחק:

תצוגה של גופני המשחק Soldier of Fortune באמצעות סקריפט Color8